Hospicjum im. Piotra Króla

Strona główna » Stowarzyszenie » O nas » Statut

STATUT
Stowarzyszenia „Hospicjum im. Piotra Króla”

Tekst jednolity z dnia 05.09.2014 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla” i jest zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i dobroczynnym zrzeszeniem osób i instytucji.
 3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001, Nr 79, poz.855), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003r (Dz.U.Nr 96 poz.873, wraz z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Środa Wlkp.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może także zatrudniać pracowników.
 3. Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek członka Stowarzyszenia, może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o zwrocie wydatków poniesionych przez niego w celu realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu, polegających na:
  1. pomocy medycznej, psychologicznej i duchowej chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz ich rodzinom (za ich zgodą)

  2. zjednoczeniu ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznej pomocy i opieki, o której mowa w punkcie a.

  3. propagowaniu opieki hospicyjnej oraz udziale w promocji i organizacji wolontariatu

 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Budowę hospicjum stacjonarnego

  2. Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  3. Organizowanie wolontariatu

  4. Prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów i poradnictwa rodzinnego

  5. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych , konkursów, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji i innych środków na realizację celów statutowych

  6. Zaopatrywanie osób chorych i ich rodzin w żywność, leki i inne niezbędne środki materialne

  7. Współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej oraz z instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia

  8. Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą

  9. Propagowanie i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej

 3. Stowarzyszenie, w zakresie celów określonych w § 7 ust. 1 oraz sposobów ich realizacji określonych w ust. 2 powyżej, prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.), w szczególności na rzecz osób ciężko chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci.
 4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

  1. 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – Budowa hospicjum stacjonarnego

  2. 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna – Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  3. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna – Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  4. 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych – Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  5. 86.90.D – Działalność paramedyczna – Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  6. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  7. 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  8. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  9. 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego

  10. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – Organizowanie wolontariatu

  11. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – Prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów

  12. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację – Prowadzenie poradnictwa rodzinnego

  13. 92.00.Z – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – Organizowanie konkursów, loterii

  14. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych

  15. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych- Organizowanie imprez sportowych

  16. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki – Organizowanie imprez turystycznych

  17. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – Organizowanie zbiórek publicznych, pozyskiwanie dotacji i innych środków na realizację celów statutowych

  18. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – Zaopatrywanie osób chorych i ich rodzin w żywność, leki i inne niezbędne środki materialne

  19. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – Współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej oraz z instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia

  20. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą

  21. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – Propagowanie i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej

  22. 58.11.Z – Wydawanie książek – Propagowanie i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej

 5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 6. Działalność, o której mowa w ust. 4 nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

  2. 55.20.Z – Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  3. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  4. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  5. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych

  6. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  7. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

  8. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  9. 82.99.Z -Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  10. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  11. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

  12. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  13. 92.00.Z – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

  14. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

  15. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 9

Stowarzyszenie nie może:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”

  2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników lub ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

  3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

  1. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich „osoby bliskie”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych

  2. członków wspierających

  3. członków honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania stają się członkami zwyczajnymi.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia

  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

  4. noszenia odznaki organizacyjnej

§ 15

 1. Obowiązkiem Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia jest:
  1. aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

  2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

  3. regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16

 1. Członek wspierający i honorowy posiada następujące prawa:
  1. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia

  2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

  3. noszenia odznaki organizacyjnej

 2. Członek wspierający i honorowy jest zwolniony z regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich swoich zobowiązań wobec Stowarzyszenia

  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

  1. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy

  1. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź skreślenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie to posiedzenie wszystkich członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Zwyczajne odbywa się co najmniej raz w roku w terminie do końca maja każdego roku. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Zarząd, nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać porządek obrad.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut w innym miejscu stanowi inaczej.

W przypadku braku kworum bez względu na liczbę osób możliwe jest odbycie posiedzenia w drugim ustalonym terminie tego samego dnia w ciągu 2 godzin.

§ 20

 1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia:
  1. Wybór i odwoływanie członków Zarządu

  2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu

  3. Określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia

  4. Uchwalanie zmian do statutu

  5. Uchwalanie regulaminów władz i Stowarzyszenia

  6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

  7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków i władze Stowarzyszenia

  8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących spraw członkowskich

  9. Ustalanie ogólnej polityki finansowej Stowarzyszenia, w tym ustanowienie wysokości wpisowego i składek członkowskich

  10. Określanie najwyższej sumy, do wysokości której Zarząd może zaciągać zobowiązania

  11. Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości

  12. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej

  13. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

  14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21

 1. Zarząd wybierany jest na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania jawnego spośród członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze i liczy od 3 do 5 osób. Spośród członków Zarządu Walne Zgromadzenie może wybrać prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członka zarządu.
 2. Pierwszy Zarząd zostanie wybrany na spotkaniu założycielskim przez wszystkich członków założycieli.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu, jego śmierci, długotrwałej choroby lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Zarządu, skład Zarządu zostanie uzupełniony w trybie pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Warunkiem dopuszczającym do pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie przez kandydata oświadczenia, iż nie był on skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 22

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec władz, sądów, instytucji i osób trzecich

  2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia

  3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia

  4. Przygotowanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia

  5. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wymaganego przepisami o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach i ustawą o działalności pożytku publicznego , a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz podawania sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikacje na stronach internetowych Stowarzyszenia

  6. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia

  7. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej

  8. Powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań

  9. Nabywanie i zbywanie nieruchomości

§ 23

 1. Podejmowanie uchwał Zarządu następuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność przynajmniej 3 członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów we wszelkich sprawach o charakterze niemajątkowym i majątkowym o wartości do 500,00 zł (pięć set złotych) upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia we wszelkich sprawach o charakterze majątkowym o wartości powyżej 500,00 zł (pięćset złotych) składają Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze i liczy 3 osoby. Komisja Rewizyjna samodzielnie wybiera przewodniczącego i sekretarza.

 2. Pierwsza Komisja Rewizyjna zostanie wybrana na spotkaniu założycielskim przez wszystkich członków założycieli.

 3. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu organem wykonującym zadania kontroli wewnętrznej i nadzoru działalności Stowarzyszenia.

 4. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, długotrwałej choroby lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej, skład Komisji Rewizyjnej zostanie uzupełniony w trybie pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. Nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

  2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

  3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Komisja Rewizyjna obowiązana jest kontrolować działalność Zarządu co najmniej raz w roku.

§ 26

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia

  2. Badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia

  3. Uchwalanie regulaminu pracy Komisji

  4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji

  5. Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie / lub odmowie udzielenia / absolutorium władzom Stowarzyszenia

  6. Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach zawierania umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu

  7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Podejmowanie uchwał Komisji Rewizyjnej następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma 1 głos. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

  1. żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia

  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

  3. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także żądania zwołania posiedzenia Zarządu

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

  1. nieruchomości

  2. ruchomości

  3. środki pieniężne

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzony jest z:

  1. składek członkowskich

  1. dotacji, darowizn i subwencji od osób fizycznych i prawnych, wpływów z działalności statutowej

  1. spadków i zapisów

  1. wpływów z ofiarności publicznej

  1. nawiązek sądowych

  1. dochodów z własnej działalności

  1. odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych lub złożonych jako zaewidencjonowana lokata bankowa

  1. dochodów ze zbiórek publicznych, imprez kulturalno-oświatowych, zabaw i loterii organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

  1. dochodów z majątku Stowarzyszenia

 1. Uzyskane wpływy Stowarzyszenie przeznacza w całości na działalność statutową.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o wnioski członków obowiązany jest przygotować projekt zmian statutu.

 2. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 3/4 liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

 3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia – zdecyduje ono również o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną. W uchwale o likwidacji zostanie wskazany sposób przeprowadzenia likwidacji.

 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Numery kont bankowych

Dla przelewów w PLN

BS 94 9085 0002 0000 0000 4428 0001

BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0236 6320

BZ WBK 69 1090 1418 0000 0001 1927 8405

PEKAO SA 94  1240 6609 1111 0010 4607 6044

PKO BP 33 1020 4160 0000 2002 0146 9477

Dla przelewów walutowych w EUR

PEKAO SA PL 74 1240 6609 1978 0010 4611 2885

SWIFT  – PKOPPLPW